మహాశివరాత్రి సందర్బంగా ప్రత్యేకపూజలు : తేది 26,27 పిబ్రవరి 2014. ద్వజార్రొహణం, ఎదుర్కోళ్ళు, రుద్రాభిషేకం, కళ్యాణం, నిశిపూజ మరియు లింగోద్భవ పూజలు జరుగును.పూర్తి వివరాలకు Executive Office: Hari Prakash Rao, 9989150770.


Welcome to Kaleshwaram

The Mukteshwara Swamy Temple is uniquely significant because of the two Shiva Lingas found on a single pedestal. They are named Lord Shiva and Lord Yama; collectively known as Kaleswara Mukteswara Swamy.

Kaleswaram is one of the places of the three Shiva temples mentioned in Trilinga Desham (Land of Three Lingams), another name for Telugu speaking region, the Andhra Pradesh, the other two being Draksharamam and Srishailam. This place is also called Dakshina Triveni Sangamam, as two rivers meet here along with a third, the illusionary flow of Antarvaahini. It is said that a long time back one of the Vaishyas had performed an abhisheka to Kaleswara Mukteswara with hundreds of milk pots and the milk evolved at the sangamam of Godavari and Pranahita. Hence the name Dakshina Gangotri (the other being Allahabad, or Prayaga)

A large number of tourists arrive during the Karthika Month(November 16-December 15) of the Indian Calendar and Maha Shiva Ratri.

Regular bus services from Warangal, Karimnagar and Manthani are available provided by APSRTC. Buses leave from Hanamkonda every 30 minutes from 4:30 AM to 8:00 PM. The bus from Kaleswaram to Hanamkonda runs on a similar schedule.

For More Details click here

Gallery
 
 
 
 
   
Copyright © 2013 www.kaleshwaram.org Designed by Rudra Solutions